Voor snel contact bel: 046 - 452 8100 of mail: info@boekhandelkrings.nl 

Algemene voorwaarden

Voor leveringen via deze Internet-site zijn
onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

 1. Artikel 1 - Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Boekhandel Krings gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Artikel 2 - Definities
  1. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Boekhandel Krings opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.
 3. Artikel 3 - Prijzen en betalingen
  1. De prijzen van alle producten die via Boekhandel Krings kunnen worden besteld zijn in Euro, inclusief 9 procent omzetbelasting (BTW.), tenzij anders is vermeld.
  2. De prijzen van alle (audio) cd's, die via Boekhandel Krings kunnen worden gereserveerd, zijn exclusief 21 procent omzetbelasting (BTW.), tenzij anders is vermeld.
  3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Boekhandel Krings.
  4. De gestelde prijzen wat betreft de Nederlandstalige boeken zijn conform de regelgeving van het Reglement Handelsverkeer van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak en volgen de vaste boekenprijs. Alle uitzonderingen hierop zijn ook conform het Reglement.
  5. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen bij de bestelling op de door Boekhandel Krings aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Mocht de bestelling te lang duren dan kan in onderling overleg de bestelling vervallen en het geld gestorneerd worden.
  6. In een aantal gevallen mag een klant op rekening achteraf kopen. Dit is ter beoordeling van het management van Boekhandel Krings. De rekeningen moeten dan binnen 15 dagen zijn voldaan.
  7. Boekhandel Krings heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een vertragingsrente in rekening te brengen van 1% per maand of een deel van de maand over het verschuldigde bedrag.
  8. Indien Boekhandel Krings, na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 20 euro aan administratiekosten verschuldigd.
  9. Indien Boekhandel Krings haar vordering op de koper aan derden ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd. Dit zijn zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van Boekhandel Krings.
  10. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.
  11. Voor iedere bestelling die niet in de winkel wordt afgehaald of bij Biblionova Geleen, zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.
 4. Artikel 4 - Aflevering en leveringstermijnen
  1. Boekhandel Krings streeft ernaar om producten binnen 2-3 werkdagen af te leveren. Sommige producten, met name uit het buitenland, hebben een langere levertijd. Boekhandel Krings is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TPG Post , dan wel enige andere door Boekhandel Krings ingeschakelde vervoerder, of door fouten in voorraadindicaties van de leveranciers van Boekhandel Krings.
  2. De door Boekhandel Krings opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nooit zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.
  3. De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van de koper, het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier door ons is ontvangen en door ons is geaccepteerd.
  4. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Boekhandel Krings overschreden wordt, zal Boekhandel Krings u hiervan, na kennisgeving door de betreffende leverancier, onmiddellijk schriftelijk (normaal gesproken via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Boekhandel Krings te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Boekhandel Krings te melden. Het betaalde bedrag zal dan per omgaande worden gestorneerd.
  5. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden cq. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden cq afgeleverd op het postkantoor.
  6. Dit geldt niet in het geval de koper ervoor gekozen heeft de bestelling op te halen en contant af te rekenen in de winkel of op het postkantoor. Het risico gaat dan pas over op de koper indien de bestelling daadwerkelijk door de koper ontvangen is.
  7. Bij buitenlandse leveringen kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
  8. Mocht de levering niet binnen 30 dagen gebeuren dan kunt u kosteloos annuleren.
 5. Artikel 5 - Reclames en aansprakelijkheid
  1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Boekhandel Krings daarvan binnen zeven (7) werkdagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
  2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Boekhandel Krings de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
  3. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan Boekhandel Krings te retourneren. Boekhandel Krings behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Boekhandel Krings of de leverancier van het product) is beschadigd.
 6. Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
  1. Eigendom van de door Boekhandel Krings geleverde goederen blijven van haar totdat alle vorderingen van Boekhandel Krings volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.
  2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 7. Artikel 7 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  1. U dient alle Intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Boekhandel Krings geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  2. Boekhandel Krings garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 8. Artikel 8 - Communicatie
  1. Voor verkeerde danwel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Boekhandel Krings , dan wel tussen Boekhandel Krings en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Boekhandel Krings, is Boekhandel Krings niet aansprakelijk.
 9. Artikel 9 - Overmacht
  1. In geval van overmacht is Boekhandel Krings niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen,respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, stakingen, storingen binnen het bedrijf, energiestoringen, nalatigheid van leveringen door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 10. Artikel 10 - Disclaimer
  1. Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Boekhandel Krings steeds worden gewijzigd.
 11. Artikel 11 - Geschillen
  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en  overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

   

  Adresgegevens:

  Boekhandel Krings

  Brandstraat 23

  6131 CS Sittard

  046-4528100

  bestelling@boekhandelkrings.nl

  KvKnr: 14080618

  BTW-nr: NL001357352B5